ฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง
ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ ดาวน์โหลด จำนวนการโหลด
1 คู่มือการจัดการความเสี่ยงสำหรับนักศึกษาพยาบาล นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล และอาจารย์พยาบาลในการฝึกปฏิบัติงาน 2 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลด 204
2 ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติการณ์ขณะฝึกปฏิบัติงาน 2 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลด 182
3 คู่มือการจัดการความเสี่ยงในการฝึกปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง)) 26 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด 183
4 ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติการณ์ขณะฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาพยาบาล 26 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด 167
5 หนังสือแจ้งรายละเอียดการฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาพยาบาล 26 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด 168
6 แบบฟอร์มการเดินทางไปฝึกต่างจังหวัดของนักศึกษาพยาบาลจากผู้ปกครอง 26 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด 175
7 ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติการณ์ขณะฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล 26 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด 169
8 ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อเกิดอุบัติการณ์ขณะฝึกปฏิบัติสำหรับอาจารย์ 26 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด 184
9 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ covid-19สำหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 19 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด 152
10 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ covid-19สำหรับอาจารย์ 19 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด 158
11 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ covid-19สำหรับนักศึกษา 19 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด 174
12 หนังสือยินยอมให้นักศึกษาไปฝึกงาน 10 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลด 101