ฝ่ายวิจัยและสร้างเสริมองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อสังคม
ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ ดาวน์โหลด จำนวนการโหลด
1 แนวทางการทำวิจัยให้สำเร็จตามเวลา 30 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด 316
2 แนวทางการ pre-post conference 30 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด 3924
3 แบบบันทึกเงินสำรองจ่ายงานวิจัย 11 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด 228
4 แบบรายงานค่าใช้จ่ายตามโครงการ 11 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด 231
5 แบบวก. 503 13 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด 241
6 แบบวก. 504 13 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด 239
7 แบบวก. 507 13 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด 243
8 แบบวก. 508 13 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด 239
9 แบบบันทึกเบิกเงินสำรองจ่ายงานวิจัย 13 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด 598
10 แบบรายงานค่าใช้จ่ายตามโครงการ 13 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด 217
11 แบบวก. 501 13 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด 420
12 re002 9 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด 263
13 re003 9 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด 242
14 re004 9 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด 242
15 re005 9 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด 226
16 re006 9 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด 251
17 re007 9 กันยายน 2559 ดาวน์โหลด 217
18 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 4 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด 908
19 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 (ชุดที่ 2) 4 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด 232
20 ตัวอย่างตารางรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 25 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด 194
21 ปฏิทินพิจารณาโครงการวิจัยภายในปี 2560 22 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด 203
22 ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิจัย 5 มกราคม 2561 ดาวน์โหลด 885
23 ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิจัย 11 มกราคม 2561 ดาวน์โหลด 938
24 ประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิจัย 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด 302
25 แบบบันทึกการขอสนับสนุนทุนวิจัยภายนอก 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด 195
26 แบบบันทึกการขอสนับสนุนทุนวิจัยภายนอก (1) 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด 208
27 เกณฑ์การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นวิทยาลัยเชียงราย ปี 2560 8 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด 203
28 เอกสารยื่นขอจริยธรรมวิทยาลัย 20 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด 231
29 แบบฟอร์มการจัดทำตำรา 5 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด 202
30 แบบประเมินคุณภาพตำรา.pdf 9 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด 213
31 ปฏิทินการพิจารณาโครงการวิจัยในสถาบัน ปี 2561 มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยเชียงราย แห่งคุณภาพและสร้างสรรค์ 21 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด 173
32 ขั้นตอนปฏิบัติในการเขียนตำราเพื่อขอรับทุน 23 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด 195
33 1-แบบฟอร์มโครงการเขียนตำราวิชาการ.docx 23 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด 202
34 2-แบบฟอร์มเสนอขอรับทุนสนับสนุนการเขียนตำราวิชาการ.docx 23 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด 172
35 3-หนังสือรับรองของคณบดี-ผู้อำนวยการสำนัก-สถาบัน.docx 23 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด 184
36 4-แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายและส่งตำราให้โครงการตำรา.docx 23 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด 172
37 5-แบบฟอร์มส่งคืนเงินทุนตามโครงการเขียนตำรา.docx 23 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด 180
38 6-บันทึกข้อความชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขตำราตามผู้ทรงคุณวุฒิ.docx 23 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด 198
39 2-แนวทางการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนทุนภายใน.pdf 3 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 78
40 3-หน้าที่งานจริยธรรมคณะพยาบาล2564(แก้ไข).pdf 3 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 65
41 5-แนวปฏิบัติการการขอสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัย.pdf 3 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 80
42 6-แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเก็บและการยืม-คืนเครื่องมือวิจัยหรือนวัตกรรม(31-7-64).pdf 3 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 71
43 7-ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการวิทยาลัยเชียงราย.pdf 3 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 74
44 8-แนวทางการขอคำปรึกษาการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ.pdf 3 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 70
45 10-ขั้นตอนปฏิบัติในการรับทุนสนับสนุนการเขียนตำราคณะพยาบาลศาสตร์(ฉบับปรับปรุง31-7-64).pdf 3 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 73
46 บันทึกข้อความลาวิจัย.pdf 3 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 113
47 ใบปะหน้าการส่งเอกสารฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมแก้ไข31-7-64.pdf 3 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 85
48 แบบวก502.pdf 11 พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด 18
49 เอกสารแนบ แบบ วก 501 หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 27 พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด 17
50 คู่มือแนวทางที่ดีในการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 11 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด 4