ฝ่ายวิจัยและสร้างเสริมองค์ความรู้และการจัดการความรู้เพื่อสังคม
ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ ดาวน์โหลด จำนวนการโหลด
1 แนวทางการทำวิจัยให้สำเร็จตามเวลา 30 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด 358
2 แนวทางการ pre-post conference 30 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด 5162
3 แบบบันทึกเงินสำรองจ่ายงานวิจัย 11 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด 276
4 แบบรายงานค่าใช้จ่ายตามโครงการ 11 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลด 280
5 แบบวก. 503 13 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด 284
6 แบบวก. 504 13 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด 285
7 แบบวก. 507 13 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด 297
8 แบบวก. 508 13 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด 288
9 แบบบันทึกเบิกเงินสำรองจ่ายงานวิจัย 13 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด 650
10 แบบรายงานค่าใช้จ่ายตามโครงการ 13 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด 259
11 แบบวก. 501 13 กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลด 469
12 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 4 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด 1118
13 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 (ชุดที่ 2) 4 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลด 274
14 ตัวอย่างตารางรายงานความก้าวหน้างานวิจัย 25 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลด 239
15 ปฏิทินพิจารณาโครงการวิจัยภายในปี 2560 22 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด 251
16 แบบบันทึกการขอสนับสนุนทุนวิจัยภายนอก (1) 27 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด 256
17 เกณฑ์การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นวิทยาลัยเชียงราย ปี 2560 8 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด 252
18 เอกสารยื่นขอจริยธรรมวิทยาลัย 20 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด 279
19 แบบฟอร์มการจัดทำตำรา 5 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด 237
20 แบบประเมินคุณภาพตำรา.pdf 9 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด 250
21 ปฏิทินการพิจารณาโครงการวิจัยในสถาบัน ปี 2561 มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยเชียงราย แห่งคุณภาพและสร้างสรรค์ 21 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด 212
22 ขั้นตอนปฏิบัติในการเขียนตำราเพื่อขอรับทุน 23 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด 250
23 1-แบบฟอร์มโครงการเขียนตำราวิชาการ.docx 23 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด 237
24 2-แบบฟอร์มเสนอขอรับทุนสนับสนุนการเขียนตำราวิชาการ.docx 23 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด 211
25 3-หนังสือรับรองของคณบดี-ผู้อำนวยการสำนัก-สถาบัน.docx 23 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด 227
26 4-แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายและส่งตำราให้โครงการตำรา.docx 23 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด 211
27 5-แบบฟอร์มส่งคืนเงินทุนตามโครงการเขียนตำรา.docx 23 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด 218
28 6-บันทึกข้อความชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขตำราตามผู้ทรงคุณวุฒิ.docx 23 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด 246
29 2-แนวทางการเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนทุนภายใน.pdf 3 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 123
30 3-หน้าที่งานจริยธรรมคณะพยาบาล2564(แก้ไข).pdf 3 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 108
31 5-แนวปฏิบัติการการขอสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัย.pdf 3 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 128
32 6-แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเก็บและการยืม-คืนเครื่องมือวิจัยหรือนวัตกรรม(31-7-64).pdf 3 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 112
33 7-ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการวิทยาลัยเชียงราย.pdf 3 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 119
34 8-แนวทางการขอคำปรึกษาการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ.pdf 3 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 116
35 10-ขั้นตอนปฏิบัติในการรับทุนสนับสนุนการเขียนตำราคณะพยาบาลศาสตร์(ฉบับปรับปรุง31-7-64).pdf 3 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 112
36 บันทึกข้อความลาวิจัย.pdf 3 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 194
37 ใบปะหน้าการส่งเอกสารฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมแก้ไข31-7-64.pdf 3 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 137
38 แบบวก502.pdf 11 พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด 67
39 เอกสารแนบ แบบ วก 501 หลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 27 พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด 72
40 คู่มือแนวทางที่ดีในการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 11 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด 40
41 แบบรายงานการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด 43
42 แบบฟอร์มแผนนิเทศประจำวันรายวิชาปฏิบัติ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด 14
43 แบบฟอร์มแผนการสอนรายวิชาปฏิบัติ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด 12
44 แบบฟอร์มสรุปการนับหน่วยรายวิชาปฏิบัติ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด 13
45 Flow chart การขอจริยธรรมการวิจัย 11 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด 13
46 จว 001 แบบส่งข้อมูล 11 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด 13
47 จว 002 การประเมิน 11 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด 12
48 จว 003 ข้อมูลพื้นฐาน 11 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด 11
49 จว 004 Informed consent form 11 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด 17
50 จว 005 ข้อมูลอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด 11
51 ใบยืมเงินฝ่ายวิจัย 4 เมษายน 2566 ดาวน์โหลด 10